Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuLentopalloliittoLiiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.1.2020.
 

Mitä on yhdenvertaisuus?

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite

 

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Suunnitelmaan sisältyvät selkeät tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta.

 

Lentopalloliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat huippu-urheilussa menestyminen ja pelaamisen lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän estäminen. Lentopalloliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti.

 

Suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi näkökulmaksi nousi yhdenvertaisuuteen vaikuttavien  toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on yhdenvertaisuusajattelun sisäistäminen

jokaisen työntekijän tasolle, tietoisuuden lisääminen ja oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien vaikutuksesta toimintaan. Jatkossa näkökulmaa voidaan suunnata voimakkaammin organisaation toiminnan sisältöjen tarkasteluun.

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lentopallotoiminnassa

 

Lentopallo on Suomessa sekä miesten että naisten, lasten että vanhusten laji. Istumalentopallo tarjoaa vammautuneille mahdollisuuden harrastaa lajia ja lisäksi muun muassa kuuroilla, kehitysvammaisilla ja elinsiirrokkailla on omaa lentopallotoimintaansa. Lentopallo tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden mm. maahanmuuttajille sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Maantieteellisesti lentopallo ja beach volley tarjoavat mahdollisuuden harrastaa liikunta joka puolella Suomea, niin sisällä kuin kesäisin ulkonakin. Lentopallon Mestaruusliigassa miesten ja naisten seurat toimivat saman katon alla tasa-arvoisesti. Myös maajoukkuetoiminnassa panostetaan aivan tasaveroisesti niin miehiin kuin naisiin sekä poikiin että tyttöihin. Lentopalloliiton kilpailusäännöissä mahdollistetaan, että naiset voivat pelata myös miesten sarjoissa.

 

Lentopalloliitolla on omat kirjalliset toimintaohjeet syrjintätapauksiin. Liitto on mukana Punainen kortti rasismille – hankkeessa ja myös Et ole yksin -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Liitto on ollut mukana myös Valmentaa kuin nainen ja Johtaa kuin nainen -hankkeissa. Esteettömyyden edistäminen on tulevien vuosien tärkeitä hankkeita.

 

Lentopalloliiton tavoitteena on myös, että tasa-arvoisuus tulee jatkossa entistä painokkaammin esiin luottamuselinten, kuten liittohallituksen ja luottamushenkilöryhmien valinnoissa. Liiton henkilöstön ja valmentajien valinnoissa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

 

Vammaisurheilun eli istumalentopallon asioista ovat Lentopallopalloliiton toiminnassa päättämässä myös vammaisurheilijat itse. Vammaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua myös lentopallon massatapahtumiin, esimerkiksi Power Cupiin.

 

Lentopalloliitto kannustaa ja ohjeistaa jäsenseurojaan edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan sekä kirjaamaan ne sääntöihinsä ja toimintasuunnitelmiinsa.

 

Tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet

 

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 2020-2021 on päivitetty 16.1.2020. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

 

Yhdenvertaisuussuunnittelulla on neljä päätavoitetta:

1)   Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyritään saamaan olennaisina osina liiton ja seurojen toimintatapoihin

2)   Tehostetaan yhdenvertaisuuteen edistävää toimintaa liitossa ja seuroissa

3)   Tehostetaan viestintää ja keskustelua yhdenvertaisuusasioista

4)   Tehdään selkeästi kirjatut toimintaohjeet syrjintätapauksiin

 

Tavoitteet vuosille 2020-2021

 

Tavoitteet 20-21

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Seuranta

Yhdenvertaisuus-asioista kerrotaan säännöllisesti liiton viestimissä.

Yhdenvertaisuusasioista tiedotetaan useita kertoja vuodessa nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Säännöllistä toimintaa läpi vuoden.

Tiedotuspäällikkö.

Raportointi hallituksen kokouksissa.

Yhdenvertaisuus tulee olennaisena osana seurojen toimintatapoihin.

Yhdenvertaisuus kirjataan seurojen sääntöihin ja toimintasuunnitelmiin.

Seurojen vuoden 2021 toiminta-suunnitelmat ja säännöt.

Toimitusjohtaja, tiedotuspäällikkö.

Seuroille tehdään kysely yhdenvertaisuus-asioiden toteutumisesta vuosina 2020 ja 2021.

 

Tiedottaminen

 

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen päivityksistä tiedotetaan liiton luottamushenkilöille ja henkilökunnalle sekä myös jäsenistölle tarkoituksenmukaisin tavoin.

 

Seuranta

 

Liiton tiedotuspäällikkö seuraa suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä vuosittain liiton hallitukselle, valtuustolle ja henkilökunnalle.

 

Päivittäminen ja uudet tavoitteet

 

Suunnitelma päivitetään vuosittain ja sen tavoitteita muokataan tarpeen mukaan. Liiton hallitus hyväksyy päivitetyn suunnitelman jokaisen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

 

LIITE

Suunnitelman tekoprosessi

 

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen aloitettiin vuonna 2015. Elokuussa tehtiin yhdenvertaisuuskysely liikuntajärjestöjen käyttöön tehdyllä nettilomakkeella. Kysely lähetettiin liiton toimihenkilöille sekä hallituksen ja valtuuston jäsenille, yhteensä 53 henkilölle. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä.

 

Liiton hallitusta ja henkilökuntaa informoitiin yhdenvertaissuunnitelman teosta ja kyselystä. Suunnitelman teon vetovastuussa oli liiton tiedotuspäällikkö Kimmo Nurminen ja työryhmään nimettiin lisäksi Terttu Karhumaa ja Nora Isomäki. Karhumaa on valtuuston jäsen ja Isomäki hallituksen jäsen. Kyselyvastausten analysoinnin jälkeen suunnitelman kirjoittaminen aloitettiin toukokuussa 2016 ja työryhmä osallistui Valon järjestämään yhdenvertaisuusklinikkaan 31.5.2016. Hallitusta informoitiin kesäkuussa suunnitelman etenemisestä ja puheenjohtajistolta sekä toimitusjohtajalta pyydettiin lausunnot alustavasta suunnitelmaversiosta. Suunnitelma valmistui elokuussa 2016 ja liiton hallitus hyväksyi sen kokouksessaan 22.8.2016.

 

Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

 

Yhdenvertaisuuskyselyn mukaan tilanne Lentopalloliitossa on melko hyvä, mutta myös kehittämiskohteita löytyi useita.

 

 • Liiton yleinen ilmapiiri on innostava, moniarvoinen ja avoin. Sekä luottamushenkilöt että henkilökunta osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Liiton viestintä on avointa ja monipuolista.
 • Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy liiton toiminnassa ja toimitilat ovat esteettömiä ja saavutettavia.
 • Samaa sukupuolta oleviin pareihin liiton tilaisuuksissa suhtaudutaan suvaitsevasti.
 • Vammaisille on lentopallotoimintaa, mutta pääosin jonkun muun kuin Lentopalloliiton järjestämänä. VAU hoitaa pääasiassa istumalentopalloa ja muun muassa kehitysvammaisille ja kuuroille on omaa lentopallotoimintaa.
 • Maahanmuuttajataustaisia ei ole kovin montaa mukana liiton toiminnassa, mutta ovet ovat auki, jos joku haluaa tulla mukaan.
 • Lentopallon harrastaminen on edullista muihin urheilulajeihin verrattuna ja myös vähävaraisten on mahdollista sitä harrastaa. Lisäksi liitossa on tuettu vähävaraisten harrastamista.
 • Syrjintää työyhteisössä ja luottamustoimissa on havaittu eniten mielipiteisiin ja erimielisyyksiin liittyen, muuten varsin vähän.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitto on vastaajien mielestä onnistunut hyvin mm. vammaisurheilussa, lajin edullisuudessa, naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvossa, kaikenikäisten mahdollisuudessa harrastaa lajia, naisten mahdollisuudessa pelata miesten sarjoissa.

 

Kehittämiskohteet

 • Yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista liiton piirissä on keskusteltu varsin vähän.
 • Syrjivä kielenkäyttö on sinänsä aika vähäistä, mutta kun sellaista esiintyy, niin siihen pitäisi puuttua entistä aktiivisemmin.
 • Suomen kieltä osaamattomien voi olla hankalaa päästä mukaan lentopallotoimintaan. Toisaalta lentopallotoiminnasta saa helposti tietoa liiton toimistosta englanninkielellä.
 • Toiminnan kehittämistä erityisryhmille ei ole kovin paljoa tehty. Liiton resurssit eivät tähän juurikaan riitä.
 • Lentopalloliiton strategiassa ja toimintasuunnitelmissa ei juurikaan ole yhdenvertaisuuteen suoraan liittyviä kohtia.
 • Jos syrjintää todetaan, niin toimintatavat pitäisi olla nykyistä paremmin kirjattuna.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitossa olisi vastaajien mielestä kehittämistä mm. maahanmuuttajien ja uskonnollisten ryhmien mukaantulon kynnyksen madaltamisessa, yhdenvertaisuuden periaatteiden kirjaamisessa, lajin sosiaalisen luonteen tiedottamisessa, vammaisten ja liikuntarajoitteisten huomioimisessa ja tiedon jakamisessa muullakin kuin suomen kielellä.
 • Vastaajat ehdottivat myös mm. näitä kehityskohteita: toisten mielipiteiden ja maailmankatsomuksen kunnioittaminen, vähäosaisten harrastamisen edistäminen, ei-tavoitteellisten harrastajien huomioon ottaminen, naisten maajoukkueeseen panostaminen ja englanninkielisen osion lisääminen liiton nettisivuille.