Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuLentopalloliittoLiiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Hyväksytty Lentopalloliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2016. Päivitetty 28.11.2018.

 

Mitä on yhdenvertaisuus?

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite

 

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Suunnitelmaan sisältyvät selkeät tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta.

 

Lentopalloliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat huippu-urheilussa menestyminen ja pelaamisen lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän estäminen. Lentopalloliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti.

 

Suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi näkökulmaksi nousi yhdenvertaisuuteen vaikuttavien toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on yhdenvertaisuusajattelun sisäistäminen jokaisen työntekijän tasolle, tietoisuuden lisääminen ja oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien vaikutuksesta toimintaan. Jatkossa näkökulmaa voidaan suunnata voimakkaammin organisaation toiminnan sisältöjen tarkasteluun.

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lentopallotoiminnassa

 

Lentopallo on Suomessa sekä miesten että naisten, lasten että vanhusten laji. Istumalentopallo tarjoaa vammautuneille mahdollisuuden harrastaa lajia ja lisäksi muun muassa kuuroilla, kehitysvammaisilla ja elinsiirrokkailla on omaa lentopallotoimintaansa. Lentopallo tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden mm. maahanmuuttajille sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Maantieteellisesti lentopallo ja beach volley tarjoavat mahdollisuuden harrastaa liikunta joka puolella Suomea, niin sisällä kuin kesäisin ulkonakin. Lentopallon Mestaruusliigassa miesten ja naisten seurat toimivat saman katon alla tasa-arvoisesti. Myös maajoukkuetoiminnassa panostetaan aivan tasaveroisesti niin miehiin kuin naisiin sekä poikiin että tyttöihin. Lentopalloliiton kilpailusäännöissä mahdollistetaan, että naiset voivat pelata myös miesten sarjoissa.

 

Lentopalloliitolla on omat kirjalliset toimintaohjeet syrjintätapauksiin. Liitto on mukana Punainen kortti rasismille – hankkeessa ja myös Et ole yksin -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Liitto on ollut mukana myös Valmentaa kuin nainen ja Johtaa kuin nainen -hankkeissa. Esteettömyyden edistäminen on tulevien vuosien tärkeitä hankkeita.

 

Lentopalloliiton tavoitteena on myös, että tasa-arvoisuus tulee jatkossa entistä painokkaammin esiin luottamuselinten valinnoissa. Lentopalloliitto kannustaa ja ohjeistaa jäsenseurojaan edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan sekä kirjaamaan ne sääntöihinsä ja toimintasuunnitelmiinsa.

 

Tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet

 

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 2019-2020 on päivitetty 28.11.2018. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

 

Yhdenvertaisuussuunnittelulla on neljä päätavoitetta:

1)   Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyritään saamaan olennaisina osina liiton ja seurojen toimintatapoihin
2)   Tehostetaan yhdenvertaisuuteen edistävää toimintaa liitossa ja seuroissa
3)   Tehostetaan viestintää ja keskustelua yhdenvertaisuusasioista
4)   Tehdään selkeästi kirjatut toimintaohjeet syrjintätapauksiin

Tavoitteet vuosille 2019-2020

Tavoitteet 19-20

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Seuranta

Yhdenvertaisuus-asioista kerrotaan säännöllisesti liiton viestimissä.

Yhdenvertaisuusasioista juttua jokaiseen Kiilaan ja useita kertoja vuodessa myös nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

Säännöllistä toimintaa läpi vuoden.

Tiedotuspäällikkö.

Raportointi viestintäryhmän kokouksissa.

Lisätään yhdenvertaisuutta liiton toiminnassa.

Yhdenvertaisuus kirjataan entistä painokkaammin liiton sääntöihin ja strategiaan.

Vuoden 2019 aikana

Toimitusjohtaja, puheenjohtaja, tiedotuspäällikkö.

Liiton strategian ja liiton sääntöjen muutokset päätetään liittokokouksessa syksyllä 2019.

 

Yhdenvertaisuus tulee olennaisena osana seurojen toimintatapoihin.

Yhdenvertaisuus kirjataan seurojen sääntöihin ja toimintasuunnitelmiin.

Seurojen vuoden 2020 toiminta-suunnitelmat ja säännöt.

Toimitusjohtaja, tiedotuspäällikkö.

Seuroille tehdään kysely yhdenvertaisuus-asioiden toteutumisesta vuosina 2019 ja 2020.

Tiedottaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen päivityksistä tiedotetaan liiton luottamushenkilöille ja henkilökunnalle sekä myös jäsenistölle tarkoituksenmukaisin tavoin.

Seuranta

Liiton viestintäryhmä seuraa suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä vuosittain liiton hallitukselle, valtuustolle ja henkilökunnalle.

Päivittäminen ja uudet tavoitteet

Suunnitelma päivitetään vuosittain ja sen tavoitteita muokataan tarpeen mukaan. Liiton hallitus hyväksyy päivitetyn suunnitelman jokaisen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

LIITE
Suunnitelman tekoprosessi

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen aloitettiin vuonna 2015. Elokuussa tehtiin yhdenvertaisuuskysely liikuntajärjestöjen käyttöön tehdyllä nettilomakkeella. Kysely lähetettiin liiton toimihenkilöille sekä hallituksen ja valtuuston jäsenille, yhteensä 53 henkilölle. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä.

Liiton hallitusta ja henkilökuntaa informoitiin yhdenvertaissuunnitelman teosta ja kyselystä. Suunnitelman teon vetovastuussa oli liiton tiedotuspäällikkö Kimmo Nurminen ja työryhmään nimettiin lisäksi Terttu Karhumaa ja Nora Isomäki. Karhumaa on valtuuston jäsen ja Isomäki hallituksen jäsen. Kyselyvastausten analysoinnin jälkeen suunnitelman kirjoittaminen aloitettiin toukokuussa 2016 ja työryhmä osallistui Valon järjestämään yhdenvertaisuusklinikkaan 31.5.2016. Hallitusta informoitiin kesäkuussa suunnitelman etenemisestä ja puheenjohtajistolta sekä toimitusjohtajalta pyydettiin lausunnot alustavasta suunnitelmaversiosta. Suunnitelma valmistui elokuussa 2016 ja liiton hallitus hyväksyi sen kokouksessaan 22.8.2016.

Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

Yhdenvertaisuuskyselyn mukaan tilanne Lentopalloliitossa on melko hyvä, mutta myös kehittämiskohteita löytyi useita.

 • Liiton yleinen ilmapiiri on innostava, moniarvoinen ja avoin. Sekä luottamushenkilöt että henkilökunta osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Liiton viestintä on avointa ja monipuolista.
 • Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy liiton toiminnassa ja toimitilat ovat esteettömiä ja saavutettavia.
 • Samaa sukupuolta oleviin pareihin liiton tilaisuuksissa suhtaudutaan suvaitsevasti.
 • Vammaisille on lentopallotoimintaa, mutta pääosin jonkun muun kuin Lentopalloliiton järjestämänä. VAU hoitaa pääasiassa istumalentopalloa ja muun muassa kehitysvammaisille ja kuuroille on omaa lentopallotoimintaa.
 • Maahanmuuttajataustaisia ei ole kovin montaa mukana liiton toiminnassa, mutta ovet ovat auki, jos joku haluaa tulla mukaan.
 • Lentopallon harrastaminen on edullista muihin urheilulajeihin verrattuna ja myös vähävaraisten on mahdollista sitä harrastaa. Lisäksi liitossa on tuettu vähävaraisten harrastamista.
 • Syrjintää työyhteisössä ja luottamustoimissa on havaittu eniten mielipiteisiin ja erimielisyyksiin liittyen, muuten varsin vähän.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitto on vastaajien mielestä onnistunut hyvin mm. vammaisurheilussa, lajin edullisuudessa, naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvossa, kaikenikäisten mahdollisuudessa harrastaa lajia, naisten mahdollisuudessa pelata miesten sarjoissa.
Kehittämiskohteet
 • Yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista liiton piirissä on keskusteltu varsin vähän.
 • Syrjivä kielenkäyttö on sinänsä aika vähäistä, mutta kun sellaista esiintyy, niin siihen pitäisi puuttua entistä aktiivisemmin.
 • Suomen kieltä osaamattomien voi olla hankalaa päästä mukaan lentopallotoimintaan. Toisaalta lentopallotoiminnasta saa helposti tietoa liiton toimistosta englanninkielellä.
 • Toiminnan kehittämistä erityisryhmille ei ole kovin paljoa tehty. Liiton resurssit eivät tähän juurikaan riitä.
 • Lentopalloliiton strategiassa ja toimintasuunnitelmissa ei juurikaan ole yhdenvertaisuuteen suoraan liittyviä kohtia.
 • Jos syrjintää todetaan, niin toimintatavat pitäisi olla nykyistä paremmin kirjattuna.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitossa olisi vastaajien mielestä kehittämistä mm. maahanmuuttajien ja uskonnollisten ryhmien mukaantulon kynnyksen madaltamisessa, yhdenvertaisuuden periaatteiden kirjaamisessa, lajin sosiaalisen luonteen tiedottamisessa, vammaisten ja liikuntarajoitteisten huomioimisessa ja tiedon jakamisessa muullakin kuin suomen kielellä.
 • Vastaajat ehdottivat myös mm. näitä kehityskohteita: toisten mielipiteiden ja maailmankatsomuksen kunnioittaminen, vähäosaisten harrastamisen edistäminen, ei-tavoitteellisten harrastajien huomioon ottaminen, naisten maajoukkueeseen panostaminen ja englanninkielisen osion lisääminen liiton nettisivuille.