Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuLentopalloliittoLiiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Hyväksytty Lentopalloliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2016

Mitä on yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Suunnitelmaan sisältyvät selkeät tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta.

Lentopalloliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat huippu-urheilussa menestyminen ja pelaamisen lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän estäminen. Lentopalloliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi näkökulmaksi on noussut yhdenvertaisuuteen vaikuttavien toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on yhdenvertaisuusajattelun sisäistäminen jokaisen työntekijän tasolle, tietoisuuden lisääminen ja oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien vaikutuksesta toimintaan. Jatkossa näkökulmaa voidaan suunnata voimakkaammin organisaation toiminnan sisältöjen tarkasteluun.

Suunnitelman tekoprosessi

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen aloitettiin vuonna 2015. Elokuussa tehtiin yhdenvertaisuuskysely liikuntajärjestöjen käyttöön tehdyllä nettilomakkeella. Kysely lähetettiin liiton toimihenkilöille sekä hallituksen ja valtuuston jäsenille, yhteensä 53 henkilölle. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä.

Liiton hallitusta ja henkilökuntaa informoitiin yhdenvertaissuunnitelman teosta ja kyselystä. Suunnitelman teon vetovastuussa oli liiton tiedotuspäällikkö Kimmo Nurminen ja työryhmään nimettiin lisäksi Terttu Karhumaa ja Nora Isomäki. Karhumaa on valtuuston jäsen ja Isomäki hallituksen jäsen. Kyselyvastausten analysoinnin jälkeen suunnitelman kirjoittaminen aloitettiin toukokuussa 2016 ja työryhmä osallistui Valon järjestämään yhdenvertaisuusklinikkaan 31.5.2016. Hallitusta informoitiin kesäkuussa suunnitelman etenemisestä ja puheenjohtajistolta sekä toimitusjohtajalta pyydettiin lausunnot alustavasta suunnitelmaversiosta. Suunnitelma valmistui elokuussa 2016 ja liiton hallitus hyväksyi sen kokouksessaan 22.8.2016.

Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

Yhdenvertaisuuskyselyn mukaan tilanne Lentopalloliitossa on melko hyvä, mutta myös kehittämiskohteita löytyi useita.

 • Liiton yleinen ilmapiiri on innostava, moniarvoinen ja avoin. Sekä luottamushenkilöt että henkilökunta osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Liiton viestintä on avointa ja monipuolista.
 • Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy liiton toiminnassa ja toimitilat ovat esteettömiä ja saavutettavia.
 • Samaa sukupuolta oleviin pareihin liiton tilaisuuksissa suhtaudutaan suvaitsevasti.
 • Vammaisille on lentopallotoimintaa, mutta pääosin jonkun muun kuin Lentopalloliiton järjestämänä. VAU hoitaa pääasiassa istumalentopalloa ja muun muassa kehitysvammaisille ja kuuroille on omaa lentopallotoimintaa.
 • Maahanmuuttajataustaisia ei ole kovin montaa mukana liiton toiminnassa, mutta ovet ovat auki, jos joku haluaa tulla mukaan.
 • Lentopallon harrastaminen on edullista muihin urheilulajeihin verrattuna ja myös vähävaraisten on mahdollista sitä harrastaa. Lisäksi liitossa on tuettu vähävaraisten harrastamista.
 • Syrjintää työyhteisössä ja luottamustoimissa on havaittu eniten mielipiteisiin ja erimielisyyksiin liittyen, muuten varsin vähän.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitto on vastaajien mielestä onnistunut hyvin mm. vammaisurheilussa, lajin edullisuudessa, naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvossa, kaikenikäisten mahdollisuudessa harrastaa lajia, naisten mahdollisuudessa pelata miesten sarjoissa.
Kehittämiskohteet
 • Yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista liiton piirissä on keskusteltu varsin vähän.
 • Syrjivä kielenkäyttö on sinänsä aika vähäistä, mutta kun sellaista esiintyy, niin siihen pitäisi puuttua entistä aktiivisemmin.
 • Suomen kieltä osaamattomien voi olla hankalaa päästä mukaan lentopallotoimintaan. Toisaalta lentopallotoiminnasta saa helposti tietoa liiton toimistosta englanninkielellä.
 • Toiminnan kehittämistä erityisryhmille ei ole kovin paljoa tehty. Liiton resurssit eivät tähän juurikaan riitä.
 • Lentopalloliiton strategiassa ja toimintasuunnitelmissa ei juurikaan ole yhdenvertaisuuteen suoraan liittyviä kohtia.
 • Jos syrjintää todetaan, niin toimintatavat pitäisi olla nykyistä paremmin kirjattuna.
 • Yhdenvertaisuusasioissa Lentopalloliitossa olisi vastaajien mielestä kehittämistä mm. maahanmuuttajien ja uskonnollisten ryhmien mukaantulon kynnyksen madaltamisessa, yhdenvertaisuuden periaatteiden kirjaamisessa, lajin sosiaalisen luonteen tiedottamisessa, vammaisten ja liikuntarajoitteisten huomioimisessa ja tiedon jakamisessa muullakin kuin suomen kielellä.
 • Vastaajat ehdottivat myös mm. näitä kehityskohteita: toisten mielipiteiden ja maailmankatsomuksen kunnioittaminen, vähäosaisten harrastamisen edistäminen, ei-tavoitteellisten harrastajien huomioon ottaminen, naisten maajoukkueeseen panostaminen ja englanninkielisen osion lisääminen liiton nettisivuille.
Tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2016-2017. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Lentopalloliiton yhdenvertaisuustyöryhmän jäsenet vastaavat suunnitelmien toteutumisesta liiton sisällä.

Yhdenvertaisuussuunnittelulla on neljä päätavoitetta:
1)   Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyritään saamaan olennaisina osina liiton ja seurojen toimintatapoihin
2)   Tehostetaan yhdenvertaisuuteen edistävää toimintaa liitossa ja seuroissa
3)   Tehostetaan viestintää ja keskustelua yhdenvertaisuusasioista
4)   Tehdään selkeästi kirjatut toimintaohjeet syrjintätapauksiin

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt Seuranta
Tehostetaan viestintää yhdenvertaisuus-asioista. Yhdenvertaisuus-suunnitelma ja -asiat tehdään tutuiksi liitossa ja seuroissa Kiilan, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Syyskuun ja marraskuun 2016 Kiilat. Nettisivuille oma osio heti suunnitelman valmistuttua ja somen kautta myös heti tietoa seuraihmisille. Tiedotuspäällikkö. Viestintäryhmän kokouksissa raportointi. Tiedoksi liiton hallitukselle.
Syrjintään liitossa ja seuroissa puututaan tiukasti. Tehdään selkeät toimintaohjeet syrjintätapauksiin. Vuoden 2016 loppuun mennessä. Tiedotuspäällikkö, toimialapäälliköt ja toimitusjohtaja. Hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi tammikuussa 2017.
Tehostetaan yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa liitossa ja seuroissa. Yhdenvertaisuus kirjataan liiton sääntöihin, kilpailusääntöihin ja strategiaan. Vuoden 2017 aikana. Toimitusjohtaja, puheenjohtaja, tiedotuspäällikkö, kilpailupäällikkö. Kilpailusääntöjen muutokset liittovaltuustossa keväällä 2017. Strategian ja liiton sääntöjen muutokset liittokokouksessa syksyllä 2017.
Yhdenvertaisuus tulee olennaisena osana liiton ja seurojen toimintatapoihin. Yhdenvertaisuus kirjataan liiton ja seurojen toimintasuunnitelmiin ja vuositavoitteisiin. Vuoden 2017 liiton toimintasuunnitelmat ja tavoitteet. Seurat mukaan vuonna 2018. Toimitusjohtaja, tiedotuspäällikkö. Liittovaltuusto hyväksyy syyskokouksessaan 2016 vuoden 2017 toimintasuunnitelman.
Tiedottaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan sen valmistuttua liiton luottamushenkilöille ja henkilökunnalle sekä myös jäsenistölle tarkoituksenmukaisin tavoin. Myös myöhemmin tehtävät suunnitelman päivitykset tiedotetaan vastaavasti.

Seuranta

Liiton yhdenvertaisuustyöryhmä seuraa suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä vuosittain liiton hallitukselle, valtuustolle ja henkilökunnalle.

Päivittäminen ja uudet tavoitteet

Suunnitelma päivitetään vuosittain ja sen tavoitteita muokataan tarpeen mukaan. Liiton hallitus hyväksyy päivitetyn suunnitelman jokaisen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.